دکتر نادر مقصودی

dr.maghsoudis

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

E.Mail : nmaghsoudi@sbmu.ac.ir, maghsoudin@gmail.com

رزومه    CV

 

دکتر علی محمد شریفی 

Dr sharifi

عضو هیئت علمی گروه فارماکولوژی و گروه مهندسی بافت دانشگاه علوم پزشکی ایران

 رزومه   CV

 

دکتر جلال زرین قلم

dr zarringhalam

عضو هیئت علمی گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

E-mail: jzaringhalam@yahoo.com

رزومه    CV

 

دکتر موسی گردانه

dr gardaneh

عضو هیئت علمی مرکز ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی

Email: mossa65@yahoo.com,  mossa65@nigeb.ac.ir

رزومه    CV

 

دکتر رسول قاسمی

ghasemi

عضو هیئت علمی گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Email:  Rghasemi60@sbmu.ac.ir

رزومه    CV

 

دکتر بهرنگ علنی

E.mail: behrangha@yahoo.com

رزومه     CV

 

دکتر الهام تفسیری

dr tafsiri

E-mail: elh_tafsiri@yahoo.com

رزومه    CV

 

دکتر جلال پوراحمد

 

دکتر راضیه یزدان پرست