صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور برای اجرای پروژه تحقیقاتی در زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای برجسته در فراخوانی از تمامی پژوهشگران کشور دعوت به همکاری کرد.

اساتید و پژوهشگران می توانند پیش نویس های طرح تحقیقی توجیهی( پروپوزال) را درشاخه های مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی،علوم و علوم زیستی و نیزدرحوزه­های علوم انسانی و اجتماعی، مدیریت وعلوم اقتصادی، معارف وعلوم اسلامی، هنر و معماری، مطالعات علم وفناوری و نیز پزشکی و دامپزشکی ارایه کنند.

اساتید و پژوهشگران می توانند پیش نویس های طرح تحقیقی توجیهی( پروپوزال ها) پیشنهادی خود را بصورت فردی یا تیمی در قالب فرمت صندوق حمایت ازپژوهشگران و فناوران کشور، بصورت الکترونیکی به صندوق ارسال کنند.

این فراخوان می افزاید:فرصت ارسال پروپوزال ها ازامروز به مدت یک ماه در وب سایت صندوق در نظر گرفته شده است، که در صورت تصویب پروپوزال ، تمامی هزینه های اجرای پروژه از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور پرداخت خواهد شد.

منبع : خبرگزاری ایرنا

 انجمن سلولی ایران

Email: info@cira.ir