محققین انستیتو مطالعات بیولوژیکی Salk در کالیفرنیا موفق شدند با تغییر ژنتیکی در نورون های حرکتی در سیستم عصبی کرم Caenorhabditis elegans و حساس نمودن این نورونها به امواج فراصوت (Ultrasound)، فعالیت نورونهای حرکتی کرم را تحت کنترل در آورند. این دانشمندان نشان دادند در کرم هایی که در روی نورون حرکتی آنها کانال یونی TRP-4 بیان شده مواجه با امواج فراصوت می تواند باعث تغییر عملکرد حرکتی و رفتار آنها شود.

فیلم زیر نشان دهنده این تغییر رفتار کرم پس از مواجهه با سیگنال فراصوت است

نتایج این تحقیق که در اخیرا در مجله Nature communications منتشر شده است می تواند ابزار نوینی برای کنترل سلولهای عصبی در انسان و حیوان فراهم کند که نسبت به تکنیک های رایج فعلی تحریک عمقی مغز (Deep Brain Stimulation) از درجه اختصاصیت بالاتر و تهاجم کمتر برخوردار است.

علاقه مندان می توانند نتایج این تحقیق را در اینجا مطالعه نمایند.

 انجمن سلولی ایران

Email: info@cira.ir