آپوپتوز یا مرگ برنامه‌ریزی شده سلولی، شکل غالب مرگ در موجودات چند سلولی بوده و تعادل بین مرگ و بقاء سلولی از جنبه‌های مهم هموستازی در ارگانیسم‌های زنده محسوب می گردد. هرگونه نقص در این فرایندها موجب برهم ریختن تعادل و افزایش یا کاهش بیمارگونه تعداد سلولها می‌شود. از جمله این بیماریها میتوان به انواع سرطان ها و بیماری خود ایمنی به دلیل کاهش مرگ سلولی آپوپتوزی و بیماریهای تحلیل برنده سیستم عصبی و ایدز به دلیل افزایش مرگ سلولی آپوپتوزی اشاره نمود. به همین دلیل توجه محققین شاخه های مختلف علوم حیاتی برای درک و شناخت آپوپتوز در سطح سلولی معطوف گردیده است. در این راستا انجمن مرگ سلولی ایران با اهداف ارتقا آگاهیهای محققین مختلف علوم حیاتی راجع به این موضوع و ایجاد ارتباط بین این محققین بویژه محققین داخل و خارج از کشور در خرداد ماه سال ٨٧ تاسیس گردید. در سال ۱۳۹۵ با تصویب مجمع عمومی و تغییر اساسنامه که به تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت رسید نام انجمن به انجمن آسیب و ترمیم سلولی ایران تغییر یافت.

مسئولیت ها
١- برقراری همکاری علمی، تکنیکی و آموزشی بین دانشمندان و محققین در حیطه آپوپتوز
٢- کمک به برقراری همکاری بین موسسات درگیر در سلامت انسان برای کمک ارزیابی و بهبود برنامه های مرتبط با سلامت
٣- همکاری با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، موسسات آموزشی و سایر ارگان ها در طراحی برنامه های بلند مدت آموزشی و پژوهشی مرتبط با سلامت انسان
۴- مهیا کردن سرویس های آموزشی، علمی و تکنیکی در حیطه مسئولیتهای انجمن
۵- ترغیب تحقیقات بین دانشمندان و دانشجویان در حیطه مرگ برنامه ریزی شده سلولی (آپوپتوز)
۶- تهیه و توزیع مقالات آموزشی و پژوهشی مرتبط با اهداف انجمن
٧- برگزاری سمینارها و کارگاه ملی و بین المللی
٨- درگیر نمودن دانشمندان جوان در تحقیقات مرتبط با اهداف انجمن به وسیله برقرار نمودن زیرساختهای مناسب
٩- همکاری با موسسات مرتبط جهت برقراری ارتباط با انجمن های پزشکی
١٠- فراهم نمودن زمینه برای همکاری تحقیقی و آموزشی با موسسات بین المللی در چارچوبهای قانونی جمهوری اسلامی ایران.

پیرو تصویب نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اولین جلسه عمومی در تاریخ ششم تیرماه سال٨۶ همزمان با دومین سمپوزیوم تکنولوژی مولکولی برگزارگردید و اولین کمیته اجرایی متشکل از ۵ عضو اصلی به علاوه دوعضو علی البدل و یک بازرس تحت نظارت وزارت برای یک دوره سه ساله انتخاب شدند.
اعضای اصلی:
١- دکتر نادر مقصودی
٢- دکتر راضیه یزدان پرست
٣- دکتر خجسته جوهرچی
۴- دکتر جمشید داوودی
۵- دکتر جلال پوراحمد

اعضای علی البدل:
١- دکتر علی محمد شریفی
٢- دکتر احمد زواران

بازرس:
دکتر محمد جوان

تائید اساسنامه انجمن:
در نهایت تائیدیه نهایی انجمن در تاریخ ٨۶/۵/٢ به وسیله کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت صادر گردید.

انتخابات داخلی کمیته اجرایی:
متعاقب تائیدیه وزارت و براساس انتخابات برگزار شده در مورخه دوشنبه ٨۶/۵/١٠ مسئولیت اعضا به شرح زیر تعیین گردید:
١- دکتر نادر مقصودی، رئیس انجمن
٢- دکتر راضیه یزدان پرست، معاون انجمن
٣- دکتر خجسته جوهرچی، خزانه دار
۴- دکتر جمشید داوودی، دبیر انجمن

علاوه بر مسئولیت های فوق تصمیم گرفته شد که با همکاری اعضاء کمیته اجرایی و سایر اعضاء انجمن فعالیت های علمی، آموزشی، تحقیقی و فرهنگی مرتبط با اهداف انجمن به شرح ذیل انجام پذیرد:

دکتر راضیه یزدان پرست،آموزش
دکتر علی محمد شریفی، تحقیقات
دکتر احمد زواران، انتشار مجله انجمن
دکتر محمد جوان، خبرنامه
آقای بهرنگ علنی، منشی

در نهایت انجمن مرگ سلولی ایران با شماره ٢٢١٩۵ مورخه ٨۶/١١/١۵ ثبت گردید و جلسات دوماهانه انجمن با شرکت اعضاء برگزار گردید.

دومین انتخابات عمومی انجمن مرگ سلولی ایران
دومین نشست عمومی انجمن مرگ سلولی ایران در تاریخ ٨٨/٩/٩ به منظور انتخاب اعضای کمیته اجرایی تحت نظارت وزارت بهداشت برای مدت سه سال برگزار گردید و پنج عضو اصلی به علاوه دو عضو علی البدل و یک بازرس به شرح ذیل انتخاب شدند.

اعضای اصلی:
١- دکتر نادر مقصودی
٢- دکتر راضیه یزدان پرست
٣- دکتر علی محمد شریفی
۴- دکتر احمد زواران
۵- دکتر جلال پوراحمد

اعضای علی البدل:
١- دکتر جلال زرین قلم
٢- دکتر جمال شمس

بازرس:
دکتر محمد جوان

بازرس علی البدل:
دکتر بهرنگ علنی

انتخابات داخلی کمیته اجرایی برای دومین دوره انجمن مرگ سلولی ایران
پیرو تائیدیه وزارت بهداشت و درمان و بر اساس انتخابات داخلی برگزار شده مسئولیت های اعضا تعیین گردید.
١- دکتر نادر مقصودی، رئیس انجمن
٢- دکتر علی محمد شریفی، معاون انجمن
٣-دکتر راضیه یزدان پرست، خزانهدار
۴- دکتر جلال پوراحمد، دبیر انجمن

علاوه بر مسئولیت های فوق تصمیم گرفته شد که با همکاری اعضاء کمیته اجرایی و سایر اعضاء انجمن فعالیت های علمی، آموزشی، تحقیقی و فرهنگی مرتبط با اهداف انجمن به شرح ذیل انجام پذیرد:

دکترراضیه یزدان پرست،آموزش
دکتر علی محمد شریفی، تحقیقات
دکتر احمد زواران، انتشار مجله انجمن
دکتر محمد جوان، خبرنامه
خانم سمیه مرادی، منشی

سومین انتخابات عمومی انجمن مرگ سلولی ایران
سومین نشست عمومی انجمن مرگ سلولی ایران در تاریخ ٩٣/٧/٢۵همزمان با چهارمین سمپوزیوم بین المللی تکنولوژی ملوکولی برگزار واعضای سومین کمیته اجرایی تحت نظارت وزارتب هداشت برای مدت سه سال انتخاب شدند و پنج عضو اصلی به علاوه دو عضو علی البدل ویک بازرس به شرح ذیل می باشند.
١- دکتر نادر مقصودی
٢- دکتر علی محمد شریفی
٣- دکترجلال زرین قلم
۴- دکتر راضیه یزدان پرست
۵- دکتر رسول قاسمی

اعضای علی البدل
دکتر جلال پوراحمد
دکتر موسی گردانه

بازرس
دکتر بهرنگ علنی

بازرس علی البدل
دکتر الهام تفسیری

پیرو تائیدیه وزارت بهداشت و درمان و بر اساس انتخابات داخلی برگزار شده مسئولیتهای اعضا تعیین گردید.
١- دکتر علی محمد شریفی، رئیس انجمن
٢- دکتر جلال زرین قلم، دبیر انجمن
٣-دکتر رسول قاسمی، خزانه دار

 

در سال ۱۳۹۵ با تصویب مجمع عمومی و تغییر اساسنامه که به تصویب کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت رسید نام انجمن به انجمن آسیب و ترمیم سلولی ایران تغییر یافت.