به اطلاع و همکاران محترم می رساند با توجه به استقبال علاقه مندان کارگاه طراحی پرایمر و پروب برای ریزRNAهای دخیل در آپوپتوز و پیش بینی ژنهای هدف که توسط انجمن مرگ سلولی ایران و با همکاری شبکه پزشکی ملکولی در تاریخ ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه برگزار می گردد در تاریخ اول و دوم اسفند ماه سال جاری تکرار خواهد شد. علاقه مندان جهت ثبت نام و شرکت رد این کارگاه می توانند با دفتر انجمن مرگ سلولی ایران تماس حاصل فرمایند.

انجمن مرگ سلولی